Столичният общински съвет (СОС) одобри с Решение № 106/11.04.2024 г. предложените от Програмния съвет на Програма „Европа“ приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програмата за 2024 г.

Столична община, в лицето на Програма „Европа“ се е утвърдила като надежден и устойчив партньор на гражданския сектор в София. През 2024 г. Програма „Европа“ ще се реализира за шестнадесета поредна година, като Програмата е добре познавана и очаквана от гражданския сектор в столицата. Отчитайки от една страна финансовите предизвикателства, пред които е изправен неправителственият сектор и неговият потенциал, от друга, Програмата създава възможности да подкрепи финансово стойностни проектни предложения в приоритетни за общината области като бюджетът й за тази година е увеличен със 100%.

Прогнозният график определя кандидатстването да се осъществи през месеците май и юни. Проектните предложения ще се подават само по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа“. Изпълнението на проектите следва да се планира с продължителност от пет месеца, не по-късно от 15.11.2024 г.

Не по-късно от 10 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще се проведат информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата и документите за кандидатстване. Информация за датата и начина на провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на интернет страницата на Програма „Европа“, както и в раздел „Новини” на интернет страницата на Столичен общински съвет и Столична община.

Програмният съвет на Програма „Европа“ в съответствие с правилата на Програма „Европа“ предлага четири тематични направления за 2024 г., които отговарят на съвременните предизвикателства пред постигането на заложените приоритети на общинско, национално и европейско ниво. Първата приоритетна област е ориентирана към развиване на партньорството между местната власт, граждански организации в частна и обществена полза за провеждане на летни програми за устойчиво развитие. Дългата лятна ваканция на децата в предучилищна и училищна възраст е възможност те да бъдат включени в дейности, които засилват връзката на децата с природата и интереса им към нея; стимулират здравословен и природосъобразен начин на живот; развиват творческия им потенциал; насърчават интереса им към обществените процеси, историята и културата на града и развиват уменията на 21-ви век. Втората приоритетна област е ориентирана към въвеждане на европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти с цел развитие и популяризиране на дейността им и реалното им включване в осъществяването на целите на общинските културни политики. Третата приоритетна област е максимално широко формулирана, като отговаря на общинските, европейските и глобалните приоритети в полза на обществото. Четвъртата приоритетна област е ориентирана към развитието на София като устойчива туристическа дестинация.

 

Приоритетна област 1:

Развиване на партньорството между местната власт, граждански организации в частна и обществена полза за провеждане на летни програми за устойчиво развитие

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към осигуряване на качествени летни програми за деца в предучилищна и училищна възраст по време на лятната ваканция, които:

 • засилват връзката на децата с природата и интереса им към нея;
 • стимулират здравословен и природосъобразен начин на живот;
 • развиват творческия потенциал на децата;
 • насърчават интереса на децата към обществените процеси, историята и културата на града;
 • развиват уменията на 21-ви век.

 

Приоритетна област 2: 

Подпомагане на партньорството между гражданското общество и общински структури за въвеждане на европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти. 

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към: 

 • развиване и прилагане на нови практики в музеи, читалища и общински културни институти за повишаване на интереса на публиките;
 • прилагане на добри европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти, насочени към семейства и деца;
 • прилагане на добри европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти, насочени към младежи;
 • въвеждане и реализиране на образователни и/или младежки програми в музеи, читалища и общински културни институти;
 • повишаване на управленския капацитет в музеи, читалища и общински културни институти.

 

Приоритетна област 3: 

Насърчаване на структурите на гражданското общество и научните организации да подпомагат Столична община в постигането на заявените приоритети на европейско и национално ниво.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения насочени към:

 • провеждане на изследвания, разработване на стратегически и визионерски документи, подготовка на проектни предложения за кандидатстване по европейски и други програми в заявените приоритети на национално и европейско ниво;
 • прилагане на иновативни подходи и/или европейски добри практики, свързани с пътната безопасност;
 • интегриране на нови инструменти и/или европейски добри практики в сферата на здравеопазването; 
 • развитието и опазването на градската природа, повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
 • развитие на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост;
 • развиване и прилагане на иновативни решения и европейски добри практики за защита на правата на човека, постигане на равенство между половете, противодействие на насилието и езика на омразата;
 • развитието на умения на 21 век сред младите и възрастните хора и маргинализираните групи;
 • развитие на предприемачески умения и насърчаване на предприемачеството сред младите хора;
 • насърчаване на дигитализацията и/или развитие на нови модели на взаимодействие между местната власт, обществени организации, граждани и бизнес.

 

Приоритетна област 4: 

Подпомагане на развитието на София като устойчива туристическа дестинация в партньорство между граждански организации, органите на местната власт и туристическия бранш.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

 • социализация на културното историческо наследство;
 • развитие и опазване на термалното наследство на столицата;
 • прилагане на иновативни решения и европейски добри практики за развитие на устойчив туризъм на Витоша и планините в София;
 • насърчаване на устойчиво партньорство между структурите на местната власт, граждански организации и туристическия сектор за реализиране на инициативи за развитие на устойчив туризъм;
 • изграждане на устойчиви национални, регионални, европейски и глобални партньорства и мрежи в сферата на туризма;
 • организиране на градски събития;
 • популяризиране на значими туристически обекти чрез иновативни подходи;
 • подпомагане дигиталната трансформация на туристическия бранш и насърчаване на иновативни методи и решения за представяне на туристически продукти.
Go to top