Въпроси и отговори от настоящото и предходни издания на Програма "европа"

Неформална група/младежка организация без официална регистрация може ли да бъде партньор по проекта или е задължително партньорите да са юридически лица?

Отговор: Критериите за допустимост на партньорите по проектните предложения са изложени в т. 4.2 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения, а именно:

Партньори могат да бъдат:
- всички юридически лица, отговарящи на изискванията за кандидатите по т. 4.1.;
- районите на Столична община;
- кметствата към Столична община;
- общинските културни институти на СО;
- общински дружества и предприятия на СО;
- академични и/или образователни институции, регистрирани и действащи на територията на Столична община;
- членове на мрежата на културните центрове на страните от ЕС (EUNIC);
- акредитирани дипломатически представителства/ посолства на чужди държави със седалище на територията на СО.

При констатиране на недопустим партньор по проектно предложение, то няма да бъде разглеждано.

Училищата могат ли да кандидатстват с проекти по Програма ЕВРОПА?

Отговор: Училища са недопустими кандидати по Програма "Европа".

Следва ли кандидатът да попълва ред "Рег.№. (само за вътрешно ползване)". Ако трябва, какъв номер да се попълни?

ОТГОВОР: Кандидатите не попълват поле „Рег. №“.

Какво се разбира под "възнаграждения"? Трудов договор ли?

Отговор: Допустимо е кандидатите да планират във формата на бюджет разходите за членовете на екипа, назначени за осъществяване на проекта, под формата на възнаграждения съответстващи на част от брутното възнаграждение на служителя по трудов договор, плюс съответстващите осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя и другите разходи, свързани с възнаграждението, съгласно националното законодателство.

Допустимо ли е екипът за управление и експертите, ангажирани с дейности по проекта, които са част от структурата на юридическото лица, да бъдат наети на граждански договор?

Отговор: Допустимо е, при условие, че лицата са наети на граждански договор с изрично задание за управление или за изпълнение на конкретна дейност по проекта.

Моля да поясните в бюджета, колона "вид на разхода" какво трябва да пише?

Отговор: Вид на разхода се отнася до това дали разходът е възнаграждение/хонорар или външна услуга, която се отчита с фактура.

Лица, наети на граждански договор влизат ли в Разходи за други хонорари (например за външни експерти, консултанти, лектори), които не трябва да превишават 20% от общия бюджет на проекта?

Отговор: Разходите за възнаграждения, свързани с управлението на проекта (например за ръководител и/ или координатор, счетоводител, технически секретар – изброените позиции са примерни и не са задължителни), не могат да надвишават 25% от общия бюджет на проекта. Попълват се в част "Административни разходи".

Разходите за други хонорари (например за външни експерти, консултанти, лектори), ако е приложимо, не трябва да превишават 20% от общия бюджет на проекта. Това се отнася до заплащане на лица, наети на граждански договор, които допринасят за изпълнение на дейностите по проекта и постигане на целите му. Попълват се в част "Програмни разходи".

Във формуляра има въпрос 2.2.4 относно съответствие на проекта спрямо идентифицирани от СО потребности за взаимодействие с гражданския сектор. Къде мога да видя описани тези потребности?

Отговор: Въпросът се отнася до съответствието на проектното предложение със стратегически документи и инициативи на Столична община и Столичен общински съвет.

Може ли Регионално управление на образованието (РУО) гр. София да бъде партньор в проектопредложението, което подготвяме?

Отговор: Не е допустим партньор по Програма „Европа“.

Възможно ли е в прикачената архивирана папка с файлове освен задължителните документи да се добави и допълнителен файл, например презентация за дейностите на нашата организация?

Отговор: В Насоките за кандидатстване с проектни предложения са изброени документите, които трябва да бъдат приложени към Формуляра за кандидатстване. 

134.СУ Димчо Дебелянов допустим партньор ли е?

Отговор: Да, допустим партньор е по Програма „Европа“ 2021.

Образователна институция - частно средно училище - регистрирано като търговско дружество, може ли да бъде партньор по проекта?

Отговор: Училищата, които осъществяват дейност съгласно разпоредбите на закона за предучилищното и училищното образование са допустими партньори по Програма „Европа“ 2021.

Бих искала да попитам дали общинското предприятие "Софияплан" към Столична община (https://sofiaplan.bg/) е допустим партньор за проектно предложение?

Отговор: Да, допустим партньор е по Програма „Европа“.

В пакета на документи за кандидатстване не е приложен образец на автобиография за екипа по проекта. Моля за уточнение кой е приемливият формат в този случай.

Отговор: Автобиографиите на екипа се представят на български език във формат (образец) определен от кандидата.

Трябва ли организацията ЮЛНЦ да е в обществена полза, за да бъде допусната?

Отговор: Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програма „Европа“ имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

- регистрирани са по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- имат седалище на територията на Столична община.

Допустимо ли е общинско предприятие Туризъм за партньор по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Да, допустим партньор е по Програма „Европа“. 

Столичен инспекторат допустим партньор ли е по Програмата?

Отговор: Да, допустим партньор е по Програма „Европа“. 

Дали полетата с номера 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7 са задължителни са попълване? В онлайн формуляра те са отбелязани със звездички, което значи че би трябвало да са задължителни, т.е. всяко проектно предложение следва да съответства и на трите подточки към ПО

Отговор: Не е задължително проектното предложение да отговаря на всички под-приоритети на съответната приоритетната област. В полетата на онлайн формуляра за кандидатстване, които касаят различни под-приоритети от тези, които Вашето проектното предложение цели, можете да попълните текст, че проектното предложение се фокусира върху друг под-приоритет на приоритетната област.

Допустимо ли е кандидатът да е фондация?

Отговор: Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програма „Европа“ имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания: регистрирани са по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и имат седалище на територията на Столична община. 

Допуска ли се в едно предложение да се засягат теми по различни приоритетни области (не само такива от една област)?

Отговор: Темите, които кандидатът ще засегне в своето проектно предложение зависят изключително от неговата проектна идея. Няма ограничение теми от една приоритетна област да не бъдат засегнати в проектно предложение от друга приоритетна област.

Кандидатите с проектни предложения следва да подават своето проектно предложение по една от обявените приоритетни области. Една организация може да кандидатства само с едно проектно предложение по Програма „Европа“. Проектното предложение се оценява по Методиката за оценка и класиране на проектни предложения по приоритетната област, по която е подадено. Методиките за оценка и класиране на проектни предложения са публикувани в пакета документи за кандидатстване по Програма „Европа“.

Дали програмата допуска съфинансиране на проектните предложения и дали това представлява предимство?

Отговор: Съгласно т. 5 Собствен финансов принос (съфинансиране) от Насоките за кандидатстване с проектни предложения, е задължително кандидатът да осигури собствено финансиране в размер не по-малко от 10% и не повече от 20% от общия бюджет на проекта, което да бъде посочено в колона „Собствен финансов принос“ от бюджетната бланка, която се изтегля и попълва отделно и е неразделна част от проектното предложение. Процентът на съфинансиране се изчислява като процент от общия бюджет (размер на безвъзмездната сума плюс размер на съфинансирането от кандидата). Собственият финансов принос се отчита с разходо-оправдателни документи по същия начин, както и предоставеното финансиране от Столична община.

Изисква ли се съфинансиране и къде този въпрос е разгледан?

Отговор: Да, изисква се. т. 5 Собствен финансов принос (съфинансиране) от Насоките за кандидатстване с проектни предложения разглежда въпроса.

Възможно ли е едно предложение да бъде финансирано по линията на повече от една от приоритетинте области, ако отговаря на това?

Отговор: Кандидатите с проектни предложения подават своето проектно предложение по една от обявените приоритетни области. Една организация може да кандидатства само с едно проектно предложение по Програма „Европа“. Финансиране получават проектите, класирани в низходящ ред сред оценените проектни предложения по съответната приоритетна област, до изчерпване на отпуснатите за съответната приоритетна област средства.

Допуска ли се платена реклама в социални мрежи? Към кой разход спадат?

Отговор: Разходите за публикации и информационни събития, кампании, медийно отразяване са допустими разходи по Програма „Европа“. Разходът се включва в раздел „Програмни разходи по дейности“ в бланката на бюджет на проекта.

CV се изисква на всеки член ли от НПО?

Отговор: Към проектното предложение се прилагат автобиографиите на български език на всички членове на предложения екип за управление на проекта.

Може ли партньорът да изразходва средства от бюджета на проекта?

Отговор: Съгласно т. 12 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения, разходването на средствата по проекта се осъществява от бенефициента. Същото се отчита с надлежни разходо-оправдателни документи, издадени на името на бенефициента. Допълнително, бенефициентът трябва да бъде пряко отговорен за подготовката, управлението, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, като няма право да възлага управлението на проекта на трета страна.

Как се формира общият бюджет на проектното предложение по Програма „Европа“?

Отговор: Търсеното финансиране от Столична община (лв.) + собствения финансов принос по проекта (лв.) = общ бюджет на проекта (лв.)

Столична община допустим партньор ли е по Програма „Европа“ 2021?

Отговор: Столична община е финансираща страна по договора с бенефициента (изпълнителя на проекта) за предоставяне на финансова помощ. Столична община не може да участва като партньор на бенефициента в изпълнението на проекта.

Колко пъти районна администрация може да бъде партньор по различни проекти на различни кандидати?

Отговор: В Насоките за кандидатстване по Програма "Европа" няма ограничение за това.

Допустим разход ли е наем офис, при условие че се самофинансира?

Отговор: Независимо от източника на финансиране, съгласно т. 4.5. от Насоките за кандидатстване по Програма "Европа" 2020, недопустими разходи са разходите за издръжка на офис, в т.ч. наем, ток, вода, телефон, отопление, горива.

Необходимо ли е удостоверение за актуално състояние на партньора, когато същият е държавно училище?

Отговор: Не, не е необходимо.

Допустим разход ли е наемането на зала?

Отговор: Да, допустим разход е.

Допустимо ли е автобиографията на член на екипа да бъде на английски език?

Отговор: Не, не е допустимо.

Необходима ли е предварителна регистрация?

Отговор: При кандидатстване по Програма Европа 2019 не е необходима предварителна регистрация.

Столично училище може ли да кандидатства?

Отговор: Може да кандидатства като партньор, не като водеща организация.

Go to top