istoria-programa-evropaИрина Йорданова, председател на програмния съвет на Програма Европа на СО и председател на Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничесто към Столичен общински съвет

Кога започна Програма Европа на Столична община и какви са нейните приоритети?
- Програма Европа стартира през 2009 г. като инициатива на Столична община и Столичен общински съвет (СОС), координирана от Постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество (ПКЕВВГО). Тя подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в създаването и достъпа до разнообразни практики, свързани с членството на България в Европейския съюз. Програмата се осъществява по правила за работа, приети от Столичен общински съвет с решение №759/11.12.2008 на СОС и допълнени с решение № 95/28.02.2013 на СОС. Програма Европа дължи своето развитие и утвърждаване на кмета на София г-жа Фандъкова, която от самото начало оказва лидерска инициатива и подкрепа.

Какви са целите и конкретните приоритети на Програмата?
- Програма Европа всяка година се реализира според приоритетни области, които се предлагат от Програмния съвет и се одобряват от Столичен общински съвет. Първата приоритетна област остава непроменена през годините и отразява същността на Програмата, свързана със създаване, прилагане и популяризиране на добри европейски практики, свързани с подобряване качеството на живот в столицата и засилване на ползите от членството на България в Европейския съюз. Втората и третата приоритетни области се променят, защото отразява актуални европейски тенденции и местни политики, по които се работи през съответната година. През 2009 е поставен акцент към социалната дейност, през 2010 и 2011 тя е насочена съответно към доброволчеството и развитието на София като зелен град, през 2012 и 2013 – към подкрепа на инициативи и проекти, отговарящи на критериите за избор на европейска столица на културата в категория „Град и граждани”, а през последните три години се насърчава интелигентното и устойчиво градско развитие, облагородяването на градските пространства, както и засилване на иновативни дейности в публичния сектор.

Каква е процедурата за кандидатстване?
- Подпомагат се проекти на основата на конкурсен принцип. За целта всяка година Програмният съвет одобрява пакет от документи, които да подпомогнат кандидатстващите организации. Пакетът включва насоки и формуляр за кандидатстване, методика за оценка и класиране на проектните предложения, проект на Договор за предоставяне на безвъзмездно финансиране. Конкурсът за набиране на проектни предложения се обявява на електронните страници на СОС и Столична община, в национален всекидневник, както и на електронните страници на неправителствени организации. Срокът за подаване на проектните предложения е едномесечен и обикновено е през февруари и март. Всяка година се провежда информационен ден по процедурата за кандидатстване, на който присъстват средно по 50 представители на неправителствени организации и райони на Столична община, които се интересуват от условията и допълнителна информация.

Как се оценяват и класират проектите?
- Това се извършва от Комисия за оценка и класиране на проектните предложения, която се назначава всяка година със заповед на Кмета на Столична община след писмено предложение от програмния съвет на Програма Европа. Комисията включва председател и членове, включително юрист и финансист, както и външни експерти в съответните приоритетни области по Програмата. През 2009, 2010 и 2011 г. председател на Комисията за оценка и класиране е г-н Иван Нейков, общински съветник и заместник-председател на Комисията по финанси и бюджет, през 2012 г. председател на Комисията е г-н Николай Стойнев, заместник-председател на СОС, а от 2013 г. до 2015 г председател на Комисията за оценка и класиране е г-н Владимир Кисьов, заместник-председател на Комисията по финанси и бюджет. В Комисията за оценка и класиране на проектните предложения не участват членове на Програмния съвет на Програма Европа или други общински съветници, с изключение на председателя на Комисията.
Комисията за оценка и класиране отваря пликовете с подадените проектни предложения, извършва проверка на допустимостта им, приема правила за работа при оценка на проектните предложения, съставя Регистър на подадените проектни предложения. На основата на специално разработената Методиката за оценка и класиране на проектните предложения е изработен Формуляр за оценка на проектните предложения. Всеки проект се оценява от двама членове на Комисията, като при разлика в оценките по-голяма от 10 точки, се извършва оценяване от трети член на Комисията. Формулярите за оценка по всеки проект се съхраняват в архива на Програма Европа. Класирането на проектите се извършва на основата на изброените в Методиката критерии, чрез използването на агрегиран индекс, формиран от количествените оценки на критериите.
Комисията по оценка на проектите извършва класиране на проектите по низходящ ред. Програмният съвет на заседание разглежда и приема списъка и го представя за одобрение на ПКЕВВГО. Комисията гласува класирането и го внася за утвърждаване в СОС. Списъкът с одобрени проекти се публикува на страницата на Столична община и на сайта на Програма Европа. Изпращат се официални писма до всички кандидати с информация за резултатите от класирането.
След решението на СОС се сключват договори между Кмета на Столична община и бенефициентите. и съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от Договора за осъществяване на дейностите по одобрените проекти се превеждат 70 % от съответно одобрените бюджети. Всяка година преди началото на изпълнението на проектите се провежда стартираща среща по Програма Европа, на която Кметът на София поздравява бенефициентите и се връчват договорите на организациите, финансирани от Столична община. На събитието присъстват общински съветници, районни кметове, представители на неправителствени организации, на културни институти и медии.

Колко проекта са подкрепени и реализирани?
Общо за седемте години по Програма Европа са подадени 638 проектни предложения, от които 199 са финансирани, на обща стойност 2 892 000 лв.

Подадени и финансирани проектни предложения по години:
2009 г. - 62 подадени проекта, 18 финансирани, на стойност 430 хил. лв.
2010 г. - 143 подадени проекта, 28 финансирани, на стойност 446 хил. лв.
2011 г. - 69 подадени проекта, 26 финансирани, на стойност 445 хил. лв.
2012 г. - 87 подадени проекта, 27 финансирани, на стойност 428 хил. лв.
2013 г. - 81 подадени проекта, 32 финансирани, на стойност 393 хил. лв.
2014 г. - 82 подадени проекта, 33 финансирани, на стойност 350 хил. лв.
2015 г. - 114 подадени проекта, 35 финансирани, на стойност 400 хил. лв.
2016 г. – 106 подадени проекта, 42 финансирани, на стойност 382 хил. лв.

   Неправителствените организации участват в програмата не само като водещи организации, но и като партньори. Общо за седемте години по Програма Европа като водещи и като партньори са финансирани над 350 неправителствени организации, които са регистрирани и развиват дейност на територията на Столична община. Подкрепата за неправителствените организации е не само финансова, но и институционална, защото участието в Програма Европа развива техния капацитет и укрепва възможността им да кандидатстват по други подобни програми, като Оперативните и Европейските общностни програми.

По какъв начин се осъществява мониторинг и как се отчитат изпълнените проекти?
- Програмният съвет осъществява мониторинг върху изпълнението на проектите, като за всеки проект се определят като наблюдаващи двама членове на Програмния съвет и по един външен експерт със задължението да посещават събитията по проекта и с правомощия да изискват всякаква информация за изпълнението на съответния проект. В резултат на тази създадена организация всички членове на програмния съвет вземат активно участие като присъстват на срещи, обучения, семинари, заключителни конференции по покана на бенефициентите.
След приключване на проектите, в установените срокове всички бенефициенти по проектите представят финалните описателни и финансови отчети за проверка и приемане от координатора на Програмата. След одобряване на финалните отчети от финансисти, работещи в Столична община, се превеждат останалите суми по договорите. През шестте години е имало само три проекта, които са останали с първоначалното финансиране от 70 на сто, и на които по решение на програмния съвет не са били преведени останалите суми, поради наличие на пропуски във финалните описателни и финансови отчети.

Как се информира обществеността за резултатите от осъществените проектите?
- Във връзка с изискванията на Програмата за визуализация и съответните клаузи в договорите за безвъзмездно финансиране, всяка организация бенефициент осъществява дейности, насочени към разпространяване на информация за съответния проект – цели, етап на развитие, целеви групи, резултати. За целта се използват интернет страниците на съответните райони, неправителствените организации, партньорите, социални и партньорски мрежи, срещи, семинари, брошури, дипляни и флайери, плакати, учебни пособия, форуми, пресконференции, кръгли маси, клипове вкл. и електронната страница на Столична община, различни медии.

Кои са хората, които ръководят Програмата?
- Програмата се ръководи от програмен съвет и главен координатор. Огромна заслуга за реализирането на Програмата имат всички членове на Програмния съвет през седемте години досега, които напълно безвъзмездно се ангажират с управление на Програмата и с посещение на голяма част от събитията. Понастоящем Програмният съвет се състои от 11 общински съветници (виж в подменю Управление на Програма Европа); заместник-кмета на СО Дончо Барбалов и изпълнителния директор на Асоциацията за развитие на София Светлана Ломева. Благодарение на членството в Програмния съвет на председателя на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС Малина Едрева се осъществява синхрон между Програма Европа и програма Култура на Столична община, а чрез участието на Татяна Георгиева, председател на Комисията по младежта и спорта, се координират дейностите в изпълнение на общинската стратегия за младежта и спорта.
През изминалите години неразделна част от създаването и функционирането на Програма Европа са били общинските съветници Анета Георгиева, Анна Славова, Валя Чилова, Владимир Кисьов, Гергана Алексова, Даниела Райчева, Екатерина Йорданова, Ивайло Йонков, Ивелина Джартова, Калоян Паргов, Капка Георгиева, Кръстина Галова, Константин Тилев, Коста Иванов, Михаил Владов, Орлин Ваташки и Петър Москов, както и покойните Петър Гюзелев и Тодор Попов, които много харесваха Програмата, посещаваха и участваха в събитията.
Главен координатор на Програма Европа е д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, който съдейства изключително много за осъществяването и публичното позициониране на Програмата като лично участва в много от събитията по проектите. Особено значим е приносът и на координатора на Програмата Надежда Ангелска, с която бенефициентите са в постоянна връзка при реализация на проектите и която влага цялото си сърце и енергия, както и на Ива Гергинова, която осъществява комуникацията между общинските структури и гражданите.

Как се обяснява успехът на Програма Европа досега и ще продължи ли тя да се развива?
- Успешното реализиране на Програма „Европа” от 2009 г. досега е резултат от съвместните усилия на мениджмънта на Програмата, заложения принцип на конкурентен подбор, както и отговорното отношение на бенефициентите и техните партньори при осъществяване на проектите. Доказателство за правилния подход е интересът за участие в нея от страна на неправителствените организации и районите на Столична община. и готовността на гражданския сектор за партньорство. Представителите на гражданския сектор възпримат Програмата като още едно доказателство за прозрачност и готовност за сътрудничество от страна на Столична община, което ме кара да вярвам, че Програма Европа ще продължи да се развива в подкрепа на гражданските инициативи и европейското взаимодействие.

В първата конференция по Програма „Европа” на 30 ноември 2009 г. участват кметът Йорданка Фандъкова, членовете на Програмния съвет Ирина Йорданова, Владимир Кисьов, Калоян Паргов, Ивайло Йонков и изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова.

 

Go to top