Софийската лаборатория за иновации бе домакин на дискусия на тема  "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба", която  се проведе на 26 октомври т .г. Проект „Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от НПО Линкс.
 
Дискусията бе открита от Светлана Ломева - изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София и Теодора Гандова - ръководител на проекта. В разговор за пътната карта се включиха  общинските съветници и членове на Програмния съвет на Програма „Европа“  Mихаела Иванова и Иво Божков, както и Иван Велков -заместник-председател на Столичен общински съвет, зам. -председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика   и Ботьо Ботев – зам.-председател на постоянната комисия по икономика и собственост, член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба. Столична община бе първата  в България, която още преди 3 години стартира процес на "отваряне на данни" и въпреки трудностите процесът продължава.
 
Целта на дискусията бе да се обсъди проект за „Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба“. НПО Линкс изготви този документ с няколко възможни варианта за посоките на развитие в движението на данни. Идеята на документа е да подобри процеса за информирано вземане на решения и подобряване на общинските услуги, базиран на данни. Дискусията бе предназначена за всички заинтересовани  от темата  –общински съветници и представители на общинската  администрация, ИТ специалисти, активни граждани и НПО, които имаха възможност да изкажат своите мнения  и предложения как да се развива този процес в бъдеще.
 
Визията на проекта е данните на СО да бъдат разбираеми, документирани и с високо качество, така че да бъдат използваеми, актуални и достъпни за широк кръг от заинтересовани страни. В края на дискусията Теодора Гандова връчи  наградите от конкурса „#Аз обичам данните!“,  предназначен за служители на СО, районните администрации и общинските предприятия.  Наградени бяха  Петко Анчев от „Зелена София“ и Кирил Шукрин от направление „Транспорт“.  
В Портала за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg/, СО е отворила следните бази данни от трите направления: Издадени позволителни за сеч 2018 г.; Регистър на разрешенията за таксиметров превоз за 2018 г.; Календар на културните събития на Столична община – 2018 г.; Финансиране проекти по Столична програма „Култура“ за 2018.
 
Проектът на НПО Линкс е вторият от поредицата за отваряне на данни в СО и вече се наблюдава засилен интерес не само от направленията, които са извън обхвата на проекта, но и от районните администрации.  Той бе фокусиран върху  „доставчиците на данни“ - общинската администрация. В резултат на изпълнението  на проекта бе повишен капацитета   за работа с данни, както и мотивирането на млади служители, които имат  умения и желание да оптимизират дейността на общинската администрация с подхода на отворените данни. Разработената „Пътна карта за свободно движение на данни“  предложи два сценария и очерта проблема с липсата на стандарти при публикуването на данни. Всичко това допринася за повишаването на гражданската активност и генерирането на нови икономически дейности. 
 
Go to top