На 15.12.2021 г. Столична община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по програмата за иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“.

Проектните предложения ще се подават от 15 декември 2021 г. до 31 януари 2022 г. само по електронен път на сайта на Програма "Европа", в рубрика „Кандидатствай тук“. Насоките и формулярът за кандидатстване, както и Методиката за оценка и класиране на проектите, са публикувани на www.evropa-so.bg.

Програмата „Акселератор Стартъп София“ цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

Продължителността на изпълнение на проектите е шест месеца, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездно финансиране. Проектите следва да се изпълняват на територията на Столична община. Общата стойност на програмата е 100 000 (сто хиляди) лева. Прогнозното финансиране по проект е с минимална стойност от 5 000 лева и максимална стойност от 10 000 лева.

Чрез Програмата ще се осигури първоначален финансов ресурс за стартиране или развиване на дейността на иновативни, стартиращи и социални предприемачи, като паралелно, или след този етап, същите ще могат да са възползват в комбинация и от гаранционните схеми на ОГФМСП. Експертите от СОАПИ ще осъществяват менторска помощ, обучение, свързване с мрежа от контакти, споделено офисно пространство при осъществяване на проектите, възможност за представяне на резултатите пред потенциални инвеститори. Ще бъде използван и опита на Програма „Европа“ при подкрепа на иновативни и дигитални инициативи на неправителствени организации, както и експертизата на Асоциация за развитие на София и СОАПИ в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

Не по-късно от 14 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектните предложения ще бъдат проведени онлайн информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване. Информация за датата и начина на провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“. Допълнителни консултации относно кандидатстването ще се дават само електронно - чрез изпращане на въпроси в меню „Кандидатствай тук“, подменю „Въпроси“ на електронната страница на Програма „Европа“ до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване. Отговорите ще бъдат публикувани на същата електронна страница, меню „Кандидатствай тук“, подменю „Отговори“.

Go to top