Първата дискусия - "Делови пътища на Европейска София"по проект "Духовни и делови пътища на Европейска София", изпълняван от Центъра за изследвания и политики за жените, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019, се проведе на 06.06.2019 г.

Присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Столична община, жени предприемачи от столицата, неправителствени организации и изследователи, които работят по въпросите на женското предприемачество в България.

 

Лектори на събитието бяха г-н Александър Сарафов - представител на Общинския гаранционния фонд за малки и средни предприятия, който има специален акцент в подкрепата си за жени предприемачки, и г-жа Деница Андонова, предприемач, която сподели своя успешен опит от работа с фонда и пътя й до успешен малък бизнес в България.

 

Форумът повдигна важни въпроси, свързани със състоянието и бъдещето на женското предприемачество в България.Подчертана бе нуждата от регулярното събиране на надеждни данни, които да очертават тенденциите в развитието на предприемачеството, да са в основата за взимане на решения за адекватни мерки в подкрепа на женското предприемачествои които все още липсват у нас.

 

Подкрепата на финансовите инструменти като Общинския гаранционен фонд е много важна първа стъпка, която трябва да се популяризира повече. Все още тези финансови инструменти са непознати за широката публика, а практиката на фонда показва, че подкрепата под формата на грантовите схеми има положителен ефект. Според наблюденията на фонда едва 1% от получилите финансова помощ под формата на обезпечение по кредити не успяват да изпълнят финансовите си задължения. За останалите 99% бенефициенти, този финансов инструмент е сериозна подкрепа, която помага за осъществяването на бизнес идеите им.

 

Гаранциите издавани по Програмата за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия в Столична община също са една добра възможност за осъществяване на иновативни бизнес идеи. Допълнителни предимства по тази програма се дават на проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в сферата на проекта; проекти на лица до 35 г. и на лица над 55 г., както и проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея. Повече информация за Програмата може да бъде намерена на уебсайта но фонда: https://ogf-sofia.com/.

 

В заключение на форума участниците се обединиха около няколко основни извода:

  • Женското предприемачество в България има нужда от подкрепа на различни нива.
  • Необходимо е да се събират регулярни данни по пол от различни източници, които подкрепят предприемачеството, за да се идентифицират точно проблемните области и да се планират политики както на общинско, така и на национално ниво.
  • Необходимо е да се популяризират повече добрите практики на жени от различни поколения в България, успели да създадат и поддържат свой бизнес. Това би дало увереност и на други жени, особено младите, които имат добри идеи, но все още срещат трудности, поради стереотипи в обществото, недоверие от страна на семействата си, трудности при съвместяване на семейния и професионалния живот - да ги реализират, като особено насърчителен ролеви модел могат да бъдат жените, реализирали се в така наречените мъжки сфери на бизнес’.

Много от по-опитните жени предприемачи на форума потвърдиха, че пътят им не винаги е бил лесен, но тези, които имат упоритостта и вярват в идеите си, не бива да се отказват. Взаимната подкрепа на жените предприемачи в България чрез повече подобни дискусии, в които ще намерят място добрите практики и научените уроци в годините, е това, което със сигурност ще повлияе на средата и ще мотивира повече млади жени да поемат по пътя на предприемачеството в България.

Go to top