Със свое решение № 169 от 28.03.2019 г. Столичният общински съвет единодушно и с пълно мнозинство прие Отчета за изпълнението на Програма Европа през 2018 г.

През 2018 г. Програма „Европа“ беше реализирана за десета поредна година с цел да подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в създаването и достъпа до разнообразни практики, свързани с членството на Република България в Европейския съюз.

Във връзка с Председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. приоритетните области имаха специфична насоченост, а именно: София – град-домакин на председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.

Общо 33 бяха финансираните организации по Програмата. По различните проекти като партньори на бенефициентитесе включиха активно районите на Столична община – „Възраждане“, „Триадица“, „Сердика“, „Студентски“, „Слатина“, „Красно село“, „Надежда“, както и кметството към Столична община – Мировяне. Активно партньорство осъществиха и общинският културен институт на СО-ОКИ „Искър“, Столична библиотека, Регионалния исторически музей – София, НУКК в Горна Баня. Беше продължено и изключително полезното партньорство с чуждестранните културни центрове от европейската мрежа EUNICФренски институт в България, Гьоте институт, Чешки център, Институт Сервантес.

Множеството събития на подкрепените от Програма „Европа“ 2018 тридесет и три организации успяха да привлекат и въвлекат в духа на Европа гражданите на София, да ги приканят активно да участват и да се включат с техни предложения, да им дадат поле за изява на идеи и таланти. Реализирането на всички проекти допринесе за успешното провеждане на събития свързани с Българското председателство.

В края на 2018 г. беше дадено и началото на пилотното издание „Акселератор Стартъп София“ за финансиране и подкрепа на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на СО, който да допълва и доразвива Третата от приоритетни области на Програма „Европа“ 2018 като съвместна платформа между Програма „Европа“, Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).

Go to top