На своето заседание днес, 18.03.2021 г., Столичният общински съвет одобри единодушно приоритетни области, финансиране, и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ за 2021 г., както следва:

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
- въвеждане и популяризиране на иновативни добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост, и преодоляване на негативните последствия върху обществото от пандемията от Ковид-19;
- усъвършенстване на механизмите за осъществяване на европейски публични политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот с фокус екология и акцент качеството на въздуха и към повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
- мотивиране на взаимоотношенията между местната власт и гражданския сектор за съвместни инициативи и въвеждане на иновативни добри практики и решения с цел постигане на положителен ефект от целите на „Зелената сделка“ върху обществения живот, освен върху екологията.

Общо финансиране по Приоритетна област 1: 125 000 лв.

Приоритетна област 2: Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
- подкрепа за създаването на иновативни и устойчиви общински политики, модели и решения за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града;
- развиване и прилагане на иновативни дейности и решения за постигане на равенство между половете и за премахване на насилието;
- осъществяване на иновативни решения за утвърждаване на София като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма вкл. създаване и изпробване на иновативни решения, които развиват общности в партньорство с местната власт, обединени около обща кауза в полза на решаване на обществен проблем, причинен от извънредната ситуация и/или развиване на мрежи от общности, често пъти враждуващи по между си, но обединени около кауза или решение, което противодейства на разделението и омразата.

Общо финансиране по Приоритетна област 2: 125 000 лв.

Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения насочени към:
- насърчаване на инициативи, свързани с развитието на умения за 21 век сред младите и възрастните хора и маргинализираните групи и в частност за осъществяване на дейности, насочени към развитие на основни дигитални умения, дигиталното образование и свързаност;
- насърчаване на предприемачеството и развитие на нови модели на взаимодействие между местната власт, обществени организации, граждани и бизнес при внедряване на иновативни технологични решения в градска среда;
- насърчване на иновативни инициативи, свързани с развитието на по-високи цифрови и индустриални умения, които да откроят връзката на „Зелената сделка“ с дигиталната трансформация и социалната справедливост;
- подпомагане трансформацията на съществуващи граждански организации към по-устойчиви дигитални модели на функциониране и подкрепяне на разширяването на дейността им онлайн чрез адаптиране на иновативни модели на предоставяне на услуги, както и трансформация на дейността в съответствие с новите възможности, предоставяни от развитието на технологиите.

Общо финансиране по Приоритетна област 3: 125 000 лв.

Приоритетна област 4: Подпомагане на иновативни решения за изграждане на устойчиво партньорство между структурите на гражданското общество, органите на местната власт и туристическия бранш.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
- представяне и популяризиране чрез добри европейски и иновативни практики на столицата ни като притегателен исторически, културен и туристически център от партньорите в проекта;
- насърчаване на устойчиво партньорство между структурите на местната власт и туристическия сектор за иновативни инициативи, свързани с развиване на туризма;
- изграждане на устойчиви национални, регионални, европейски и глобални партньорства и мрежи в сферата на туризма;
- насърчаване на иновативно и дигитално представяне на историческите и културни забележителности на столицата и създаване на дигитални продукти, представящи не особено популярни туристически обекти, но не по-малко значими в исторически и културен аспект;
- подпомагане дигиталната трансформация на туристическия бранш с цел адаптиране към новата ситуация, предизвикана от Ковид-19 и насърчаване на иновативни методи и решения за представяне на туристически продукти.

Общо финансиране по Приоритетна област 4: 125 000 лв.

 

Прогнозен график:

Подготовка и кандидатстване: 22 март - 14 май 2021 г.

Оценяване и обявяване на резултатите: 17 май - 30 юни 2021 г.

Сключване на договори с бенефициентите: юни 2021 г.

Начало на изпълнението на одобрените за финансиране проекти: юни 2021 г.

Период на изпълнение на проектите: юни - 30 ноември 2021 г.

Окончателно отчитане на проектите: 10 декември 2021 г.

Тази инициатива подпомага родителите на деца до 12-годишна възраст да придобият нужните знания и умения за осигуряване на максимална безопасност на децата в автомобила, чрез безплатни консултации при избор на детско столче и инструкции за неговия правилен монтаж и ползване. Консултациите ще продължат до края на месец октомври и за момента са достъпни за родители на територията на град София – необходимо е да се попълни специалната форма на сайта www.kidsonboard.bg.

Създателите на инициативата обясняват възникването на идеята за този проект в резултат на техни наблюдения от зачестили случаи на деца, които се возят без столче, без обезопасителен колан или са неправилно поставени на столчетата в автомобила. Решението им да помогнат на повече родители да осигурят сигурност за техните деца при пътуването им с автомобил, ражда инициативата „Деца на борда”.

Освен полезни статии, екипът на проекта подготвя и две информационни видеа, в които се отговоря на основните въпроси, касаещи детската безопасност в автомобила, с помощта на различни специалисти – ортопед-травматолог, психолог, експерти по детски столчета за кола, рали състезател, полицай. Видеата предстоят да бъдат представени на уебсайта и страницата на инициативата във Фейсбук www.facebook.com/kidsonboard.bg.

За да бъде актуална предоставяната информация, екипът на „Деца на борда” провежда проучване на нагласите и познанията на родителите, относно използването на детски столчета за кола. Резултатите от проучването ще помогнат да се разберат по-добре нуждите от допълнителна информация при овладяването на умения от родителите по отношение на детската безопасност в автомобила, както и да се идентифицират темите, върху които ще се акцентира в следващите публикации на www.kidsonboard.bg

Проектът се изпълнява от фондация „Четиридесет и две“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2020. 

Фондация „Център за развитие на медиите“ в партньорство с Район „Оборище“ и Лаборатория за интерактивни и медийни програми реализират проект „На един клик от внуците“, осигуряващ социална и дигитална свързаност между поколенията. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2020.

На територията на район „Оборище“ в средата на август месец бяха позиционирани три инфо-точки за информация, медийна разгласа, консултация и включване. Проведена бе кампания в „Клуб на пенсионера“ и в културни институти, в които традиционно участват представители на по-възрастното и уважавано от младите хора на София поколение. Инициативата бе добре посрещната от администрацията на столичния район, защото постави на дневен ред перспективни, социални и отговорни задачи.

40 граждани на столицата над 53 години придобиха ключови и усъвършенстващи се умения за ресоциализация и преквалификация в контекста на цифровата икономика. Обученията под мотото „Е-бъдеще заедно” бяха проведени на 28, 29 и 30.08.2020 г. в парка „Заимов“. Приоритет имаха тези участници, които изпитват трудности относно достъпа до електронно общуване и не притежават необходимите компетенции при използването на дигиталните иновации във всички аспекти на живота.

В шатрата, позиционирана в парка „Заимов“, ученици, студенти и докторанти по информатика, дигитални изкуства и ефективни комуникации в онлайн средата, насърчаваха, обучаваха и подпомагаха представителите на поколенията преди тях, за да постигнат конкурентни умения в новото време. Под "Шатрата на уменията за XXI век" бяха поставени работни компютърни станции и интерактивен екран. Събитията се проведоха поетапно и при строго спазване на мерките за опазване здравето и живота на гражданите. Освен запознаване с практическите хоризонти за цифрово общуване и работа, обучаемите имаха възможността да открият и света на добавената и виртуалната реалност.

Платформата www.naedinklik.eu позволява ресурсите на обученията да бъдат достъпни за неограничен брой потребители, които могат да се подготвят дистанционно. Това ще им предостави възможност както за подобряване на социалната комуникация със своите близки и приятели, така и при ползването на софтуерни програми, смарт приложения и услуги на изграждащата се електронна администрация на Столична община.

Страница 4 от 109

Go to top