Стартиращата среща по Програма Европа на Столична община за 2016 ще се проведе на 30 май 2016 г. от 11.00 ч. в „Дом на Европа“, ул. „Раковски“ 124. Задължителната регистрация е от 10.30 до 11.00 ч.
Ще бъдат връчени договорите на 42 неправителствени организации, чиито проекти са одобрени за финансиране от Столична община. Ще бъдат представени първите няколко проекта във всяка от трите приоритетни области на Програмата.
   Договорите ще бъдат връчени от г-н Тодор Чобанов, от г-н Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, от членове на Програмния съвет на Програма Европа и от Главния координатор на    Програмата. На събитието ще присъстват представители на всяка една от организациите - бенефициенти, както и общински съветници, зам.-кметове на СО, кметове на райони на СО, които участват като партньори по проектите, и представители на медиите.
   Програма Европа на Столична община се осъществява успешно вече осма година, като насърчава взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление в София при достъпа до политики и прилагането на добри практики, свързани с членството на България в Европейския съюз. По Програмата тази година бяха подадени 106 проектни предложения, от които 42 бяха одобрени за финансиране.

На 15 март приключи подаването на проектни предложения по Програма Европа 2016. Всички кандидати спазиха сроковете за електронното подаване и за подаване на хартиен носител.

Общият брой на получените проектни предложения е 106, от тях 82 са подадени електронно и 24 на хартия.

По Първа приоритетна област бяха подадени 44 проектни предложения, по Втора приоритетна област – 25, а по Трета приоритетна област – 37 проекта.

Експертната комисия за оценка и класиране на проектните предложения започна работа на 21 март 2016 г. с отваряне на пликовете на подадените проекти на хартия и със започване на процедурата на проверка на административното съответствие и допустимост. На второто заседание на комисията, което се проведе на 24 март 2016 г., беше гласувано решение относно допустимостта на проектните предложения. Третото заседание на Комисията се проведе на 4 април 2016 г.

Класираните и одобрени проекти ще бъдат гласувани на заседанието на Столичен общински съвет на 14 април 2016 г., съгласно Правилата за работа по Програма Европа. 

Списъкът на одобрените проекти ще бъде качен на интернет страницата на Столичен общински съвет www.sofiacouncil.bg 

Решението е поставено на сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg в меню "Кандидатствай тук"/ "Резултати".

На 25 и 26 февруари 2016 г. в сградата на Столична община на ул. „Париж“ №1 се проведоха инфо-дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на Столична община за 2016 г.

В двата дни разяснения и консултации получиха над 60 граждани, повечето от които бяха представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. Координаторът на Програма Европа Надежда Ангелска разясняваше процедурите за кандидатстване и отговаряше на въпроси на присъстващите. Всеки гражданин с интерес към Програма Европа и процедурата за кандидатстване имаше възможност да посети информационните дни по предварително разпространения график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси. Присъстващите можеха да се запознаят с брошури, книги, албуми и други материали, които са изготвени и публикувани по вече финансирани проекти по Програма Европа през миналите години. През цялото време бе показвана на екран презентацията и новият сайт на Програма Европа www.evropa-so.bg така, че всеки да може да гледа съответния текст, който се дискутира в момента. Бяха размножени екземпляри от Насоките и Формуляра за кандидатстване, както и Методиката за оценка и класиране на проектните предложения по Програма Европа 2016, които присъстващите можеха да използват, както и да си вземат копие.

В инфо-дните се включиха и членове на Програмния съвет на Програма Европа - общинските съветници Ирина Йорданова, Михаела Иванова, Станчо Станков, Марта Георгиева и Николай Николов, както и външни експерти по Програмата.

Съгласно т. 9 от Насоките за кандидатстване по Програма Европа консултации ще бъдат предоставянии електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма Европа в периода от 29 февруари до 4 март 2016 г., на които ще бъде отговорено до 9 март 2016 г. в подменю "Отговори". Няма да бъдат давани консултации по телефона.

Всички въпроси и отговори ще бъдат качвани на електронната страница на Програма Европа в меню „Кандидатствай тук/Отговори“ след 29 февруари 2016 г.

Страница 96 от 97

Go to top