На 15 март приключи подаването на проектни предложения по Програма Европа 2016. Всички кандидати спазиха сроковете за електронното подаване и за подаване на хартиен носител.

Общият брой на получените проектни предложения е 106, от тях 82 са подадени електронно и 24 на хартия.

По Първа приоритетна област бяха подадени 44 проектни предложения, по Втора приоритетна област – 25, а по Трета приоритетна област – 37 проекта.

Експертната комисия за оценка и класиране на проектните предложения започна работа на 21 март 2016 г. с отваряне на пликовете на подадените проекти на хартия и със започване на процедурата на проверка на административното съответствие и допустимост. На второто заседание на комисията, което се проведе на 24 март 2016 г., беше гласувано решение относно допустимостта на проектните предложения. Третото заседание на Комисията се проведе на 4 април 2016 г.

Класираните и одобрени проекти ще бъдат гласувани на заседанието на Столичен общински съвет на 14 април 2016 г., съгласно Правилата за работа по Програма Европа. 

Списъкът на одобрените проекти ще бъде качен на интернет страницата на Столичен общински съвет www.sofiacouncil.bg 

Решението е поставено на сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg в меню "Кандидатствай тук"/ "Резултати".

На 25 и 26 февруари 2016 г. в сградата на Столична община на ул. „Париж“ №1 се проведоха инфо-дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на Столична община за 2016 г.

В двата дни разяснения и консултации получиха над 60 граждани, повечето от които бяха представители на организации, потенциални кандидати с проектни предложения по Програмата. Координаторът на Програма Европа Надежда Ангелска разясняваше процедурите за кандидатстване и отговаряше на въпроси на присъстващите. Всеки гражданин с интерес към Програма Европа и процедурата за кандидатстване имаше възможност да посети информационните дни по предварително разпространения график и да получи консултация и отговор на поставените въпроси. Присъстващите можеха да се запознаят с брошури, книги, албуми и други материали, които са изготвени и публикувани по вече финансирани проекти по Програма Европа през миналите години. През цялото време бе показвана на екран презентацията и новият сайт на Програма Европа www.evropa-so.bg така, че всеки да може да гледа съответния текст, който се дискутира в момента. Бяха размножени екземпляри от Насоките и Формуляра за кандидатстване, както и Методиката за оценка и класиране на проектните предложения по Програма Европа 2016, които присъстващите можеха да използват, както и да си вземат копие.

В инфо-дните се включиха и членове на Програмния съвет на Програма Европа - общинските съветници Ирина Йорданова, Михаела Иванова, Станчо Станков, Марта Георгиева и Николай Николов, както и външни експерти по Програмата.

Съгласно т. 9 от Насоките за кандидатстване по Програма Европа консултации ще бъдат предоставянии електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма Европа в периода от 29 февруари до 4 март 2016 г., на които ще бъде отговорено до 9 март 2016 г. в подменю "Отговори". Няма да бъдат давани консултации по телефона.

Всички въпроси и отговори ще бъдат качвани на електронната страница на Програма Европа в меню „Кандидатствай тук/Отговори“ след 29 февруари 2016 г.

 През 2016 г. проектни предложения ще се приемат от 15 февруари до 15 март. Документите за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg
Осма поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма Европа. Приоритетите на Програма Европа за 2016 г. са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, както и с избора на София за Европейска столица на спорта 2018 г.
По първа приоритетна област ще се финансират проектни предложения, насочени към подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата.
По втора приоритетна област продължава подкрепата за устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор с цел създаване на нови знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.
Трета приоритетна област, която се изпълнява във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г., е насочена към насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.
През тази година проектните предложения по трите приоритетни области могат да се подават и по електронен път. Необходимите документи и Насоки за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg
През 2015 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 35 проекта на обща стойност 386 085 лева. Програмата се утвърди като платформа за добри европйски практики и като иновативен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.

Страница 85 от 86

Go to top