Фондация „SOS Предприемачи” проведе на 26 октомври т.г. семинар „Съвременни форми на финансов инженеринг за развитие и насърчаване на социалното предприемачество” по проект „Капитал с кауза”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Красно село”
 
Участие в семинара взеха Симеон Славчев, общински съветник в Столичен общински съвет, Грети Стефанова, зам.- кмет на район „Красно село”, експерти от администрацията на района, експерти от отдел „Програмиране” на МТСП, представители на НПО и на частния бизнес с интерес в развитието на социално предприемачество.
 
Събитието бе открито от Веселина Купенова, председател на Съвета на фондация „SOS Предприемачи” и ръководител на проекта. Приветствие към участниците отправи зам.- кметът на район „Красно село” Грети Стефанова, която разказа за включването на общинската администрация в различни проекти със социална насоченост.
 
В първата част от събитието бяха представени  нови и интересни форми на финансов инженеринг, насочени към устойчиво развиване на социални инициативи и предприятия. Полезна информация за възможностите на процедура BG05M9OP001 – 2.006 „Развитие на социалното предприемачество”, както и на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 представи Магдалена Тодорова, гл. експерт в Министерството на труда и социалната политика. Презентацията й предизвика оживена дискусия сред присъстващите представители на НПО сектора, частния бизнес и държавната администрация
 
Във втората част на събитието се проведе коучинг и брейнсторминг сесия с д-р Антонина Кардашева, в резултат на което бяха изведени идеи за формирането на пилотна програма за насърчаване на социалното предприемачество на местно ниво.
 
На кръгла маса, проведена два дена по-късно по проект „Капитал с кауза”, бяха изведени и обсъдени резултатите от груповия коучинг, проведен на 26 октомври. Представен бе доклад от направено проучване и изводите от проведеното коучинг обучение. Екипът на проекта презентира структурата на пилотната програма за създаване на градски социален инвестиционен фонд, приложимостта, ползите и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети, за да се реализира подобна идея.
 
Сдружение "Аутизъм днес" проведе на 27 октомври т.г. заключителна пресконференция  във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Заедно за невидимите деца на България", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район "Младост" и Сдружение "Тацитус".
 
Владислава Цолова, ръководител на проекта, представи резултатите от проекта. В рамките на проекта са обучени 474 учители и специалисти, както и  39 родители на деца с аутизъм. В обученията са включени чужди лектори и преподаватели, като Maude Le Roux, Kristiane Kull Sadacharam. Проведени са и редица практически обучения за специалисти. 
 
Детелина Траянова, директор на Държавен Логопедичен център – София, сподели колко ценни са обученията за логопедите от ДЛЦ и колко полезни са те  в ежедневната практика на специалистите. Борислава Борчева, дирекция "Приобщаващо образование " в МОН, разказа колко важно е за всеки учител в масовото училище да е запознат със световно наложените терапевтични практики за работа с деца с аутизъм, заради растящата концентрация.
 
Присъстваха още актрисата Елена Петрова,  Офелия Кънева - председател на ДАЗД, Ани Ананиева - зам.-изпълнителен директор на АСП, Марина Савова - директор на дирекция "Образование" в район "Младост", Таня Пенчева - член на УС на Национална Пациентска организация, Атанаска Лингурска – външен експерт в ПКЕППМС към Столичен общински съвет, както  и представители на Ресурсен център София град и на РУО - София град. 
 
Всички участници в пресконференцията се обединиха в заключението относно  важността на проблема и необходимостта от полагане на  ежедневни грижи за децата от аутистичния спектър.
 
Сдружение „Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение“ - ИНПОО проведе официално представяне на проекта и интерактивната дигитална платформа  “ReАнимация”, който се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Надежда“.
 
„ReАнимация” е педагогико-социален проект, чиято главна цел е превенция на агресията и подобряване на училищната среда и култура.  Събитието събра специалисти, учители, педагози и общественици. Сред официалните гости бяха  Мария Донска - главен секретар на Националната комисия на България в ЮНЕСКО, Константин Томанов - секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Елиза Николова - председател на Професионална асоциация на медиаторите в България,  Младен Владимиров -  ръководител на Център за кариерно ориентиране София-град,  Анелия Андреева -  директор на 20 ОУ „Тодор Минков“, Венета Младенова -  главен експерт-психолог в ДАЗД, Мая Митренцева – старши експерт от Регионално управление на образованието София-град. 
 
Приветствие към присъстващите отправи Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа. Елена Танева-Николова, ръководител на проекта, и Йордан Ходжев, член на екипа, представиха проблема с насилието и агресията в училище и изложиха пред публиката стъпките за постигане на успешна комуникация за личностно развитие на деца и младежи чрез тяхното активно участие с цел подобряване качеството им на живот.
 
Първата дигитална платформа за борба с агресията и насилието в българските училища беше представена от партниращия на “ReАнимация” екип “Прознание”. Беше направена демонстрация, в която ученик подава сигнал, на който се отзовава опитен експерт. Интерактивната презентация беше последвана от детайлна дискусия, в която присъстващите задаваха професионални въпроси и изразяваха мнения за разрешаването на проблема с насилието и агресията в българските училища.
 

Страница 85 от 106

Go to top