Екипът с ръководител арх. Свободна Вранчева,  който реализира проекта „Модели за опазване, обновяване  оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София“, представи на 28 октомври резултатите от своята работа. Проектът се реализира от  Сдружение „Възраждане 2016“  в партньорство с район „Възраждане“ на СО, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016.
 
На събитието присъстваха: Малина Едрева - председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, член на Постоянната комисия по икономика и собственост, Ирина Йорданова - председател на Програмния съвет на Програма Европа на СО и председател на Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество, Силвия Христова - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика, Екатерина Йорданова – председател на Постоянната комисия по транспорт и туризъм, общинският съветник Михаела Иванова, кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, арх. Здравко Здравков - главен архитект на София, заместник-кметът на район „Възраждане“ Татяна Димитрова, експерти и представители на неправителствени организации и граждански структури.
 
„Столичният общински съвет и Столична община работят активно за прилагане на успешни европейски практики за опазване и обновяване на историческия център на София и съхраняване на културната идентичност на района.  През 2015 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между кмета на Столична община Йорданка Фандъкова и кмета на Трети район на Париж Пиер Еденбом, за прилагане на успешните модели на френските специалисти, реализирани при обновяването на квартал „Маре“ във френската столица. Направените задълбочени изследвания и анализи в рамките на този проект ще помогнат за прилагането на доказано успешните европейски практики, благодарение на финансовата подкрепа на Програма Европа. Много важен акцент, приложен и в проекта, който днес ни представят е, че на първо място се прави проучване на мнението на гражданите и всички заинтересовани страни, което е водещо при прилагането на архитектурно-градоустройствените модели. Само заедно местната власт, неправителствените организации и гражданите  могат да  намерят успешните решения“, каза в приветствието си Малина Едрева.
 
„Проектът на Сдружение „Възраждане 2016“ беше класиран на първо място в Приоритетна област 2 на Програма Европа 2016, защото не само изпълняваше критериите на Програмата, но отговаряше на искането на гражданите за обновяване на историческия квартал на София“, сподели с присъстващите Ирина Йорданова.
 
Кметът на район „Възраждане“ Савина Савова подчерта, че районът е имал силна мотивация при реализацията на този проект, защото чрез него  се подкрепя създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства, съхраняване и развиване на знакови културно-исторически места в София, които създават уникалната идентичност и европейска значимост на столицата. „Високо ценим партньорството с екипа на арх. Вранчева и установената практика на първо място да чуем и да се вслушаме в мнението и желанията на жителите, на работещите и на гостите на историческия център на София. Проектът даде възможност да се направи оценка и анализ на сградния фонд на квартал 143, както и да се анализират пространствата между сградите и вътрешните дворове и възможностите за оптимизиране и социализация“, допълни Савина Савова.
 
Ръководителят на проекта арх. Свободна Вранчева представи резултатите от работата по проекта и основната  му цел да формира политика за опазване и  управление на исторически градски квартали за изява на културно-историческата стойност на столицата на основата на приложими добри европейски практики, националното законодателство и сътрудничество с граждани, обществени организации и местната власт. „Усилията бяха насочени към: приложение на резултатите от изучаване на обществените нагласи и очаквания с участието на собственици, обитатели, ползватели, експерти и градското управление в оценките и  предложенията за обновяване на сградите и пространствата; изследване на състоянието на сградния фонд, уличните фронтове, вътрешно кварталните и обществени пространства, определяне на предписания и изисквания за обновяване  и развитите при опазване на съществуващата градска структура, на характера на застрояването и съобразяване с класифицираните  сгради-паметници в квартал 143; разработване на проект на специфични юридически текстове за стимулиране на обновителните операции и тяхната устройствена и обществена ефективност, проверени при изследването на конкретния квартал; предложение на програма за  реализация на операции по обновяване, развитие и социализация на исторически квартали, предпоставки за инвестиционни дейности“, каза в презентацията си арх. Вранчева.
 
Главният архитект на София арх. Здравко Здравков благодари на екипа на арх. Вранчева за задълбочения анализ и професионализъм и подчерта, че резултатите и експертното проучване ще бъдат взети под внимание при разработването на стандарти и нормативни документи на Столична община.
 
За проекта са получени референции и изключително високи професионални оценки от: Ален Маринос – архитект и урбанист, генерален почетен инспектор по архитектура и културно наследство в Париж, проф. д-р Недялко Бончев  от УАСГ – София, доц. д-р арх. Минчо Ненчев от УАСГ - София,  проф. д.и.к.н. Стоян Денчев – ректор на УниБИТ, проф. д-р София Василева – заместник-декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство към УниБИТ.
 
Заключителното събитие и пресконференция по проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София, улица „Цар Иван Асен II" и ж.к. „Яворов“ („Сподели Квартала“) се проведе на 27 октомври т.г. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепата на Програма Европа 2016 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с Район „Средец“ на СО, сдружение „ИГРАД“, сдружение „Трансформатори“ и Асоциация на студентите по урбанизъм в България.
 
Ангел Буров и Силвия Чакърова от Съюз на урбанистите в България и Невена Германова от сдружение „ИГРАД“ представиха Модела за споделено развитие на жизнена градска среда, който е финалният продукт, обобщаващ дейностите и резултатите по проекта. Той е изработен по примера на ул. „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“, които бяха обект на изследване от екипа на проекта през изминалите 6 месеца. Екипът представи препоръки за пространствено развитие и жизненост на Квартала, които са формулирани в рамките на проекта с участието на местните жители и бизнес, както и на районна администрация на Район „Средец“.
 
Удовлетворението си от проекта изказаха Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и Силвия Христова, председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичен общински съвет (СОС). Мария Ачкова, кмет на Район „Средец“ - партньор по проекта, изрази намерението си да работи в бъдеще за прилагане на разработените по проекта препоръки за бъдещо развитие на Квартала. На събитието присъстваха също така Жанета Колева, главен архитект на Район „Средец“, арх. Жоржета Рафаилова от ОП „Софпроект“ и адв. Марина Белчева, външен експерт към Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество към СОС. Сред присъстващите бяха архитексти, урбанисти, представители на НПО, които работят в тази сфера и студенти от УАСГ. 
 
Повече информация за проекта може да намерите на страницата на Съюз на урбанистите в България (http://bgplanning.org/projects/spodeli-kvartala/) и партньорските организации, както и на Фейсбук страницата на проекта – Сподели Квартала (https://www.facebook.com/spodelikvartala/).
 
Сдружение „Младежки форум 21 век“ проведе на 27 октомври т.г. дискусионен форум на тема "Индустриални измерения на активната почивка чрез спорт и туризъм". Форумът бе организиран в рамките на проект "Активни в почивката, активни в труда", който се изпълнява  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.
 
Основната цел на дискусионния форум бе да бъдат обсъдени индустриалните измерения на активната почивка, както и добрите практики и политики, насочени към подобряване  здравето на работещите в столицата чрез спорт и туризъм. Гости на събитието бяха Асен Марков -  заместник-министър на младежта и спорта, Ралица Раданова - директор "Младежки политики" към Министерството на младежта и спорта, Слав Монов - изпълнителен директор на Столичен автотранспорт, представители на Националния младежки форум и социални партньори, както и младежи, заети в сектора на транспорта на град София.
 
По време на форума Тодор Капитанов от Сдружение "Младежки форум 21 век" разясни извършените дейности по проект "Активни в почивката, активни в труда". Георги  Георгиев, съпредседател на Младежкия комитет на транспортните синдикати към „Младежки форум 21 век“,  представи стратегическите насоки за активна почивка чрез туризъм и спорт на работещите в градския транспорт.  Насоките бяха приети, публично оповестени и предстои да бъдат внесени за обсъждане в Съвета за социално сътрудничество към Столична община в изпълнение на Меморандума за сътрудничество от 2014 г. 
 
Обобщени бяха и дейностите по проект "Активни в почивката, активни в труда", който стартира с провеждане на информационна кампания "Бъди активен!", в която взеха участие над 200 души транспортни работници от столицата и техните семейства. Целта на кампанията „Бъди активен” бе младите хора да повишат осведомеността и чувствителността на своите колеги относно значението на активната почивка за тяхното здраве и качеството на труда им. Дейността по проекта продължи с организиране и провеждане на туристически поход на Витоша в Деня на транспортния работник -  26 юни под мотото "Да пазим здравето и работоспособността на транспортните работници". Чрез всички тези дейности, както и чрез приетите насоки за бъдещи действия младите транспортни работници целят по-активна грижа за здравето си и това на децата си, както и развиване на възможностите за активно възстановяване във и около столицата. 
 

Страница 83 от 106

Go to top