На свое заседание днес, 25.11.2021 г., Столичният общински съвет (СОС) единодушно одобри нови срокове за изпълнение на Програма „Европа“ 2021.

До отлагане на Програмата се стигна след постъпила жалба в началото на месец юли 2021 г. от г-жа Росина Станиславова, кмет на Район “Красно село” на СО срещу Решение № 321/ 10.06.2021 г. на СОС като „заинтересовано лице“, с искане за установяване на неговия противозаконен характер и обявяване на неговата нищожност, евентуално цялостната му отмяна. Жалбата бланкетно посочва основанията за незаконосъобразност по чл. 146 от АПК, без да са обосновани каквито и да са съображения за тяхното наличие. Преките пропуснати ползи от спирането на изпълнението на 44-те проекта бяха за над 70 000 столичани.

До днешното решение на СОС се стигна след като жалбата беше отхвърлена след неизпълнение от жалбоподателя на Разпореждане на Административен съд – София-град, с което съдът констатира, че жалбата не отговаря на изискванията на чл. 151 т. 3 от АПК (по делото не е приложен документ за платена държавна такса в размер на 10 лева, както и не е посочен и не е обоснован наличието на пряк и личен правен интерес от оспорване на решението; не са изложени конкретни съображения за незаконосъобразност на Решение № 321/ 10.06.2021 г.). Съдът, със свое Определение № 7653/ 13.10.2021 г., влязло в законна сила на 03.11.2021 г., оставя без разглеждане жалбата на г-жа Станиславова и прекратява производството по образуваното административно дело.

Г-жа Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа“ благодари за единодушната подкрепа на колегите си от Столичния общински съвет за изменение на графика за изпълнение на Програмата за 2021, за да се даде старт на дейностите по проектите. Обяснението за мотив на жалбата - „желание за повече прозрачност“ от представителя на Район „Красно село“, замествал кмета Росина Станиславова по време на заседанието на Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти, струваше на екипа и бенефициентите на 44-те организации несигурност и забавяне с повече от пет месеца, както и допълнителен стрес в и без друго трудната среда за работа на гражданския сектор в следствие на пандемията.

С окончателното прекратяване на административното дело по жалбата срещу Решение № 321/ 10.06.2021 г. на СОС ще започне изпълнението на одобрените със същото решение проекти по Програма „Европа“ 2021. Бенефициентите ще изпълняват проектите си от декември 2021 г. до 31.05.2022 г.

Столичният общински съвет утвърди второ издание на подкрепящия финансов инструмент „Акселератор Стартъп София“ за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община. Подаването на документи ще се осъществи е периода 15.12.2021 г. - 31.01.2022 г., като към момента се подготвят условията за кандидатстване по Програмата.

„Акселератор Стартъп София“ е съвместна платформа за взаимодействие между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“. Финансирането за второто издание на „Акселератор Стартъп София“ е на стойност 100 000 (сто хиляди) лв. и ще бъде осигурено със средства от бюджета на ОГФМСП.

Програмата, чието пилотно издание беше утвърдено от Столичен общински съвет през 2018 г., съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомага при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повишава техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и ги насърчава към развитие и представяне на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

Чрез Програмата ще се осигури първоначален финансов ресурс за стартиране или развиване на дейността на иновативни, стартиращи и социални предприемачи, като успоредно, или след този етап, същите ще могат да са възползват и от гаранционните схеми на ОГФМСП. Експертите от СОАПИ ще осъществяват менторска помощ, обучение, контакти, споделено офисно пространство и среда при осъществяване на проектите, възможност за представяне на резултатите пред потенциални инвеститори. Ще бъде използван опитът на Програма „Европа“ при подкрепа на иновативни и дигитални инициативи на неправителствени организации, както и експертизата на Асоциация за развитие на София в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

„Със своите 13 години опит в подкрепата на проекти на гражданския сектор в столицата, Програма „Европа“ е уважаван и доказал се инструмент в прилагането на политиките на Столична община. В контекста на икономическата криза, предизвикана от Ковид-19, чрез второто издание на Програма „Акселератор Стартъп София“ целим да постигнем социално въздействие върху участниците в икономическия живот на столицата, които трудно биха могли да се възползват от предлаганите традиционни финансови инструменти“, заяви Екатерина Йорданова, председател на Програмния съвет на Програма „Европа“.

44 проекта на граждански организации в столицата няма да могат да бъдат реализирани.

Одобрените тази година проекти по Програма „Европа“ няма да могат да се реализират поради внесена жалба в съда от кмета на Район „Красно село“ Росина Станиславова, срещу решение на Столичния общински съвет (№ 321 от 10.06.2021) относно обявяване на класиране и финансиране на проектни предложения по програмата за 2021 г. Жалбата е подадена в последния възможен ден, спира изпълнението на решението, а одобрените кандидати не могат да бъдат финансирани.

„За града ни това означава преки пропуснати ползи за над 70 000 души, сред които учители, ученици; деца и младежи, лишени от родителска грижа, деца и млади хора в риск от социална, образователна, културна и икономическа изолация и в неравностойно положение; студенти, психолози, социални работници; лекари и възстановили се от КОВИД-19 пациенти; възрастни граждани; бъдещи и настоящи родители; групи граждани в риск от насилие; професионалисти в сферата на културата, архитектурата, урбанистиката, журналистиката, туризма и много други. В средносрочен план, спирането на Програмата носи негативи за всички софиянци, които традиционно се ползват от резултатите по проектите и работата на организациите в София. Една страница бланкетна жалба спира изпълнението на доказала се и спечелила огромно институционално и обществено доверие през последните 13 години Програма. Програма, подкрепяща инициативи на гражданското общество и даваща възможност на местната власт и неправителствения сектор заедно да реализират важни за града проекти, чрез финансиране от Столична община по предварително одобрени от Столичния общински съвет приоритети. Жалбата представлява лист хартия, на който са преписани законовите основания в Административно процесуалния кодекс за оспорване на административен акт - неспазване на установената форма, съществени нарушения на административно-производствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона, като е добавено за разнообразие „противоречие с основополагащи принципни свръх повелителни правни норми.“ - коментира председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“ Екатерина Йорданова.

От 13 години Програма „Европа“ на Столична община насърчава реализацията на качествени проекти от неправителствени организации, следвайки принципите на равнопоставеност на кандидатите, обективност, прозрачност и конкурсно начало. Проектите на организациите отговарят на одобрени от Столичния общински съвет приоритети, които са важни за развитието на столицата.

През последните години по нея са реализирани 385 проекта, от подадени 1 055 проектни предложения на обща стойност 4,56 млн.лв. И тази година Програма „Европа“ продължава да е много актуална за съвместната работа между местната власт и гражданския сектор и интересът от неправителствените организации е висок. За 2021 г. са получени с 41% повече проектни предложения спрямо 2020 и 2019 г.

Страница 1 от 110

Go to top