На 14.03.2019 г. беше даден официален старт на проекта „Дигитални умения на децата в 21 век“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от Асоциация Родители, част от Националния център за безопасен интернет, в партньорство с 35 СЕУ „Добри Войников“, Район „Лозенец“ и фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Събитието беше открито от кмета на Район „Лозенец“ Любомир Дреков, който сподели, че са много опасностите в интернет и трябва да се говори за това не само с децата, но и с техните родители. Той допълни, че подкрепя инициативата, защото вярва, че е важно децата и младежите да развиват дигитално-медиийните си умения през интерактивни методи и в училищна среда.

Координаторът на Националния център за безопасен интернет, Георги Апостолов, отчете повишен брой сигнали за онлайн тормоз и изображения на сексуална ескплоатация на деца и подчерта важността на проекта, финансиран от Програма „Европа“ на Столична община. На събитието присъстваха и Яна Алексиева, изпълнителен директор на „Асоциация Родители“ и Антоанета Василева, координатор на проекта.

„Основна цел на проекта е разработване на ефективна интерактивна методика за развиване на дигитално-медийните компетентности на учениците от 5. до 12. клас в съответствие с добрите европейски практики“, каза Антоанета Василева и допълни, че посредством дейностите в проекта ще се работи за превенция на онлайн рисковете за деца и младежи чрез повишаване на капацитета на учители и образователни специалисти за развиване на дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата в училищна среда. Изпълнението на проектаще допринесе и за развиването на т. нар. меки умения, които са неразделна част от взаимодействието на децата и младежите с околните, както в реалността, така и в онлайн света. Такива са уменията за общуване, емоционалната интелигентност, уменията за работа в екип, изграждането на позитивни нагласи, уменията за справяне с гнева и конфликтните ситуации.

В рамките на проекта „Дигитални умения на децата в 21 Век“ ще бъде разработена методика, която ще се отличава от класическия класно-урочен модел и ще използва иновативни интерактивни методи, чрез които децата ще бъдат поставяни в реалистични ситуации, които ще трябва да разрешават чрез работа в екип. Това ще им помогне да структурират в съзнанието си онлайн опасностите, за които те имат представа, но нямат ефективни методи за справяне.

В събитието участваха още Симона Вълева и Виктория Иванова от Младежкия панел на Националния център за безопасен интернет и Йоана и Биляна от Училищния съвет на 35 СЕУ „Добри Войников“. Те споделиха какви са предизвикателствата на децата и младежите в училищна среда и какви са най-честите рискови ситуации, с които се сблъскват в Интернет.

На 28 февруари 2019 г. приключи процедурата за кандидатстване с проектни предложения по програмата за иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“. Подадените проекти са 46, което показва сериозен интерес към пилотната програма и много добра разгласа на възможностите за предприемаческата екосистема в София да се възползва от подкрепата на Столична община.

Програмата „Акселератор Стартъп София“ на Столична община ще съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност.

„Акселератор Стартъп София“ се реализира в изпълнение на основните цели и водещите инициативи в стратегията „Европа 2020”и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на София и представлява съвместна платформа за действие между Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

Пилотното издание ще се осъществи на два интегрирани паралелно действащи етапа за период до четири месеца – финансиране под формата на конкурсна грантова програма на обща стойност 100 000 (сто хиляди) лева, осъществявана от ОГФМСП и Програма „Европа“, и менторска (консултантска) програма, осъществявана от СОАПИ.

Експертна комисия за оценка на проектните предложения, съставена от независими външни оценители, подбрани с конкурс, ще извърши оценка за административно съответствие, след което допуснатите проекти ще бъдат оценени съгласно Методиката за оценка на проектите по „Акселератор Стартъп София“, публикувана неразделно с документите за кандидатстване. Класираните проекти от Експертната комисия за оценка ще бъдат разгледани и одобрени от Управляващия орган на Акселератора, след което ще бъдат внесени за гласуване в Столичния общински съвет. Кандидатите могат да се информират относно това дали проектите им са преминали етап допустимост (информацията ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“ и на сайта на ОГФМСП).

Втора информационна среща по Програмата „Акселератор Стартъп София“ се проведе на 22 февруари т.г. в Смарт класната стая на София Тех Парк. Срещата премина при голям интерес – над 20 представителя на предприемаческата общност участваха в дискусията.

Мениджърите на „Акселератор Стартъп София“ Александър Сарафов и Деница Боева представиха програмата и запознаха участниците с начина за кандидатстване. Целта на новата програма е да работи с предприемач, физическо лице или стартираща фирма, за период от 3 до 5 месеца, предоставяйки им финансиране в размер 5-10 хиляди лв. и да ги подготви за представяне през следващ етап за финансиране от банки и стратегически инвеститори. Предприемачите участват с 10% съфинансиране в проекта. Крайният срок за кандидатстване по Програмата, което е само онлайн, е 28 февруари 2019 г.

Потенциалните бенефициенти могат да се запознаят с насоките за кандидатстване и пълната информация и възможност за кандидатстване на сайта www.evropa-so.bg.

Страница 1 от 81

Go to top