Уважаеми кандидати, възможно е да възникнат технически затруднения, за което Ви молим да ни извинитe. Ако сканираните файлове не могат да бъдат прикачени, Ви молим да ги компресирате.

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ 

С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРЕТА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТНА ПРОГРАМА "ЕВРОПА" 2020 г.

Информация за предложението

1. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА

1.1 Информация за кандидата

    

1.2 Информация за ПАРТНЬОРА 

Моля, избройте партньорите по проекта – допускат се до три партньора, които трябва да отговарят на същите изисквания както бенефициентът. 

 

За всеки партньор се попълва отделна форма и се прилага декларация за партньорство

 

Информация за ПАРТНЬОР 1

Информация за ПАРТНЬОР 2

Информация за ПАРТНЬОР 3

1.3 Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящето проектно предложение

Дайте информация относно проектите, реализирани от Вашата организация през последните две години. Попълнете информацията за всеки отделен проект. (Европейски програми/проекти; Оперативни програми; Програми финансирани от СО; Други донорски програми/проекти)

Попълнете информацията за всеки отделен проект относно Наименование; Предмет и място на изпълнение; Период на изпълнение; Стойност; Източник на финансиране; Роля (водеща или партньор); Постигнати резултати

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2.1 Цели на проекта 

2.2 Обосновка

2.4 Екип  

2.4.1. Екип за организацията и управлението на проекта.

Моля, опишете екипа, пряко ангажиран с организацията и управлението на проекта, като обосновете необходимостта от включване на съответните длъжности; опишете ясно функциите и отговорностите между членовете на екипа и посочете съответните изисквания за заемане на всяка позиция. Прилагат се автобиографии на членовете на екипа по проекта. Тази информация ще се използва, за да се прецени дали имате необходимите ресурси да осъществите проект от мащаба на този, за който кандидатствате.  

2.5. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

(Моля, изтеглете, попълнете и подпечатайте отделно формата за бюджет, която е налична в excel формат и я прикачете с останалите докумeнти в края на формуляра)

3. УСТОЙЧИВОСТ

5. Подавано ли е заявление за ФИНАНСИРАНЕ от друг източник за ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ ИЛИ ЗА някоя ДЕЙНОСТ/фаза 

Моля, изтеглете и попълнете Контролен лист за проверка преди подаване на проектното предложение. Контролният лист не е част от задължително-изискуемите документи, а е за Ваше улеснение с цел подаване на пълния пакет документи.

Документи, които задължително трябва да бъдат приложени на етап кандидатстване:

  • удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрацията на кандидата не по-рано от 6 месеца преди подаване на Формуляра за кандидатстване. Удостоверение за актуално състояние не се изисква от кандидатите, които са пререгистрирани по реда на ЗТРРЮЛНЦ;
  • автобиографии на всички членове на предложения екип за управление на проекта;
  • декларация за партньорство, съгласно Формуляра за кандидатстване, подписана от всички партньори – до три на брой (ако е приложимо) (бланка);
  • декларация за достоверност на информацията и доброволно участие в Програма „Европа“, съдържаща и номер на банкова сметка в лева (бланка);
  • декларация за покриване на специфични изисквания (бланка);
  • форма за бюджет (бланка);
  • план за изпълнение на дейностите по проекта (бланка);
  • копие от регистрацията по БУЛСТАТ/ ЕИК, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (не се изисква от кандидатите, които са пререгистрирани по ЗТРРЮЛНЦ);
  • копие от ДДС регистрацията, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (ако е приложимо);
  • счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени - копие, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (не се изискват, ако са публично достъпни в ТРРЮЛНЦ).

На вниманието на всички кандидати, обърнете особено внимание на изискванията за прикачване на посочените документи и материали. Общата големина (размер на файловете в MB) от сбора на всички документи не трябва да надвишава 10 MB. Ако преди качване на документите Ви, обемът им е по-голям от горепосочения, моля използвайте функциите на Adobe Reader, за да компресирате и намалите размера на вашите файлове. Пожелаваме успех на всички кандидати.

Go to top