Въпроси и отговори

Бихте ли разяснили какво означава "Препоръчителен размер на финансиране по проект-до 10 хил.лв."? Може ли да кандидатстваме за по-голям размер на финансиране с оглед на това, че имаме собствен ресурс за съфинансиране и за начално изпълнение на проекта?

Да. Може да се кандидатства и за по-голям размер на финансиране, в случай, че бенефициентът има доказан собствен ресурс за съфинансирането, което също се увеличава, както и ресурс за първоначалното изпълнение на дейностите по проекта /от м.януари до м. март/.

Въпрос: Пиша ви във връзка с програмата и по-точно възрастовата граница на кандидатите и партньорите. Има ли такава?

Няма възрастова граница

Въпрос: Интересува ни дали Столична библиотека може да бъде партньор?

Да, може, защото Столична библиотека е част от общинските културни институти на Столична община.

Допустимо ли е да бъде включено като партньор дипломатическо представителство, което е без самостоятелна правосубектност, секция на посолство?

Не е допустимо. Необходимо е кандидатите за партньори да бъдат  регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вж. т .4.2. от Насоките за кандидатстване по Програма Европа 2018.

Като допустим разход ли се тълкуват разходи за: режисура и заснемане на рекламен клип, който да се разпространява онлайн, за изготвяне и публикуване на ТВ /радио реклама/, медийни публикации в рамките на Приоритетна област 1 и 3 при надлежна обосновка за

Това са разходи за възнаграждения, което е допустим разход. Важна е обосновката.

БНР може ли да кандидатства по Програма Европа 2018 г. ?

БНР не е допустим кандидат по Програма Европа 2018 г., защото общественото радио е бюджетна организация и юридическо лице по смисъла на Закона за радио и телевизия. Вж. т. 4.1. от Насоките за кандидатстване по Програма Европа 2018г.

"Разходите за хонорари не трябва да надвишават 20 % от бюджета". Имате предвид заплащането на външни експерти или и това на членовете на екипа?

Вж. т. 4.5. от Насоките за кандидатстване по Програма Европа 2018,  последният параграф. За членовете на екипа има отделно изискване - разходите за възнаграждения не могат да надвишават 25 %.

Столично училище може ли да кандидатства?

Може да кандидатства като партньор, а не като водеща организация.

Възможно ли е къща-музей, която е в София с принсипал Министерство на културата да е партньор по Програма Европа 2018?

Къщата - музей не е допустим партньор по Програма Европа, тъй като не отговаря на изискванията за допустимост на партньорите, записани в т. 4.2. от Насоките за кандидатстване по Програма Европа 2018.

Ако нямам регистрирана фирма, какъв правен статут трябва да въведа?

Съгласно Насоките за кандидатстване право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програма Европа имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

- регистрирани са по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

- имат седалище на територията на Столична община

Необходима ли е предварителна регистрация?

При кандидатстване по Програма Европа не е необходима предварителна регистрация.

Допустимо ли е автобиографията на член на екипа да бъде на английски език?

Не, не е допустимо.

Партньори по проект могат ли да бъдат фирми-ООД?

Партньори по проекти могат да бъдат юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

За повече информация вж. т. 4.2. от Насоките за кандидатстване.

Възможно ли е едно юридическо лице да подаде 2 проектни предложения в две различни приоритетни области на програмата и да бъде финансирано?

Съгласно т.8 от Насоките за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2018, една организация може да кандидатства само с едно проектно предложение по Програмата.

Интересува ме дали читалищата са допустими кандидати/партньори по настоящата Програма Европа 2018?

Читалищата не са допустими кандидати/партньори, тъй като не отговарят на т.4.1 от Насоките за кандидатстване, а именно - не са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те са регистрирани по Закона за народните читалища.

Може ли Музеят за София-бившата минерална баня, който е структура към Столична община да е партньор?

Регионален исторически музей - София е част от общинските културни институти на Столична община и съгласно т.4.2 от Насоките за кандидатстване може да бъде партньор.

Ще кандидатстваме за финансиране на Научно-практическа конференция на тема: "Управление на спорта по света". Самата конференция е 5 дни. Краткото време на показност може ли да се отчете като слабост на проекта?

Тази година по Програма Европа на СО не съществува Приоритетна област с цел развитие и популяризиране на спорта. За да бъдем максимално полезни, Ви насочваме към друга програма на Столична община - "Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта" - pist.sofia.bg

Пожелаваме успех!

Има ограничение от 20 % за разходите за хонорари.Доколкото разбирам това е за външни експерти.Това ограничение важи ли за възнагражденията на екипа в рамките на проекта? Визирам екипа по работа, а не административния?

Възнагражденията на екипа, работещ по проекта, са част от административните разходи, заложени в бюджета. Съгласно т.4.5. от Насоките за кандидатстване разходите за възнаграждения, свързани с управлението на проекта (например за ръководител и/или координатор, счетоводител, технически секретар - изброените позиции са примерни и не са задължителни), не могат да надвишават 25 % от общия бюджет.

Един Общински културен институт може ли да бъде партньор по два /и повече/ проекта?

Да, може. В Насоките за кандидатстване по Програма Европа 2018 няма ограничение за това.

Go to top